NIEUWS 

DEZE BRIEF WERD NIET MEER GEUPDATE SINDS EIND

19/10: interview met auteur van deze brief, Sam Brokken, op TV De Nieuwe Wereld (NL).

19/10: interview met ondertekenaar Prof Mattias Desmet (UGent) op TV De Nieuwe Wereld.

23/09: Opiniestuk van enkele ondertekenaars van deze open brief is verschenen in de Artsenkrant, klik hier

23/09: Meer dan 1.500 handtekeningen uit het medische en wetenschappelijke veld

15/09: We moeten samen met u, ondanks medische evidentie dat de huidige maatregelen dispropotioneel en inadequaat zijn, vaststellen dat er alweer wordt aangestuurd op een lockdown.  De ondertekenaars eisen dan ook dat er rekening wordt gehouden met hun stem zodat deze kan bijdragen aan het maatschappelijk debat.

15/09: de site werd aangevuld met de meest recente inzichten.

10/09: reeds meer dan 12.300 steunbetuigingen ontvangen van burgers die dit initiatief genegen zijn, waarvoor dank!

08/09: we ontvangen vragen over een tweede open brief waarin passages zijn overgenomen vanop deze site en die zich op hetzelfde medische werkveld richt.  Dit betreft een ander initiatief.
 
06/09: er komen heel wat reacties binnen over interviews met Prof. Annemans waar verwezen wordt naar een 'open brief' waarin gesteld wordt dat 'het virus niet gevaarlijker is dan jaarlijkse seizoensgriep' en 'covidofobie'.  Dat handelt niet over deze 'open brief'.

06/09: inhoudelijke aanpassingen op basis van voortschrijdend onderzoek
05/09: 8.000+ mails van de bevolking leveren steun aan dit voorstel. Dank daarvoor!
04/09: Persbericht werd vandaag uitgestuurd 
03/09: Meer dan 1.000 handtekeningen verzameld op 10 dagen
02/09: Professor Annemans, ondertekenaar en verdediger van dit voorstel wordt toegevoegd aan experten-groep Celeval
31/08: Sinds vanmiddag is site opnieuw deelbaar op FB
29/08: Facebook heeft deze open brief en het delen ervan onmogelijk gemaakt

INLEIDING

24 augustus 2020 (regelmatige updates)

Het Sars-Cov-2 virus heeft zijn plaats verworven tussen alle andere pathogenen die deel uitmaken van ons dagelijks bestaan. Als dusdanig moeten we ervan uit gaan dat dit niet zal verdwijnen. Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn (1, 1D).  Een recent artikel in The Lancet stelt duidelijk dat er geen verband is gevonden tussen de opgelegde maatregelen en het aantal overlijdens (1F).  Social distancing blijkt gestoeld op gedateerde artikels verschenen tussen 1894 en 1940 (1E, 1G).  Verder valt de efficiëntie van mondmaskers te betwisten gezien aerosolen (viruspartikels) zich over afstanden tot 8 meter verplaatsen zelfs bij het gebruik ervan (1E, 1G).  

We stellen de huidige aanpak dan ook in vraag en eisen enerzijds een wetenschappelijke verantwoording en een evaluatie van de collaterale schade. Anderzijds stellen we voor om over te gaan naar een omgekeerde lockdown die proportioneel deze groepen kan beschermen die hier baat bij hebben en een afbouw van acties die het socio-psychologische welbevinden van de bevolking negatief beïnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.

Het Sars-Cov-2 indijken lijkt op het eerste zicht een aanvaardbare strategie echter zal dit het probleem nooit oplossen, tenzij we aanvaarden om de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd of thuiswerk gepromoot (2). Er werd zelden een narratief aan gekoppeld.

We begrijpen dat er bij de aanvang van de crisis onduidelijkheid heerste over de ernst en de impact van dit virus, het voorzichtigheidsprincipe indachtig kan men de toenmalige eisen t.o.v. de bevolking aanvaarden. Met de data waarover we vandaag beschikken blijkt het narratief dat destijds werd opgestart een eigen leven te zijn gaan leiden en lijkt het er sterk op dat de protagonisten in dit verhaal dit in stand willen houden. 

Op basis van (de meest recente) wetenschappelijke artikels en argumentatie stellen we dan ook de huidige aanpak in vraag:

DE DATA EN FRAMING

Tijdens de eerste lockdown werd de focus gelegd op de ziekenhuis (IC)-opnames en de overlijdens. Nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat 'positieve tests' kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona) virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.

Als verklaring horen we dat sommige patiënten met lichte tot matige ernst ook cardiale en pulmonale letsels vertonen. We geven graag mee dat dit eveneens is vastgesteld in overzichtsstudies voor de seizoensgriep (Influenza) (14, 15, 16, 17) waarbij meer dan 20% van de cases ziekenhuisopname vereisen en tot 8% komt te overlijden. Verder wordt er terecht aangehaald dat een groter aantal besmettingen kan leiden tot het bereiken van zwakkere personen. Dit is met andere pathogenen in onze samenleving ook altijd zo geweest, het nul-risico bestaat nu eenmaal niet.

Meer nog, verschillende studies tonen aan dat 50% tot 80% van de besmette populatie geen of lichte symptomen vertonen. 10% tot 15% vertoont zwaardere (niet-levensbedreigende) symptomen en een kleine restgroep, onderhevig aan comorbiditeiten en meestal op hoge leeftijd, loopt het risico op intensieve behandeling (18, 19, 20). Dit onderscheidt zich weinig van een echte influenza-infectie. Voor dit laatste hebben we nooit eerder zulke maatregelen genomen of hospitalisaties ingeroepen (cfr. ‘flatten the curve)). Ze werden zelden getest en als ‘natuurlijk overlijden’ weggeschreven. Dit roept dan ook ethische vragen op.

We merken verder op dat vele epidemiologische definities naar voor werden gebracht tijdens het verloop van de pandemie. De CFR (Case Fatality Rate), de IFR (de Infection Fatality Rate) en de mortaliteitsgraad, om de belangrijkste te noemen. Deze zijn echter onderhevig aan correcte en representatieve data. Sinds de aanvang is het duidelijk dat de mortaliteitscijfers een amalgaam betreffen van oversterfte, bevestigde en niet-bevestigde cases. Zo valt op de Sciensano website te lezen dat op het contingent van 9.885 Covid-19 overlijdens, 74% uit de woonzorgcentra ‘mogelijke gevallen’ zijn. 49% van de gerapporteerde overlijdens vonden plaats in ziekenhuizen waarvan 95% bevestigd werd als Covid-19 (1). Zoals we weten dalen IFR/CFR naarmate een pandemie langer duurt en er meer data beschikbaar zijn. Waar bij aanvang de IFR werd geschat tussen 1 en 3,6% (1B,1C,3) blijkt op basis van cijfers uit juni (2) dat de IFR tussen de 0,3% en 0,5% zou liggen. Nog een maand later blijkt uit een studie van Stanford University (3) dat we internationaal al op 0,24% uitkomen. Voor een pandemische seizoensgriep vinden we 0,10% tot 0,17% terug (4). Men kan niet ontkennen dat Sars-Cov-2 een hogere mortaliteit inhoudt dan de seizoensgriep, althans op basis van de data die tot op heden beschikbaar zijn. Anderzijds kunnen we aannemen dat naarmate de pandemie vordert de IFR nog zal dalen en zien we ook dat de meerderheid van de overlijdens te betreuren zijn bij de ouderen en/of zwakkere risicogroepen (20B). 

DE RT-PCR TEST, T-CEL REACTIE EN KLINISCH ONDERZOEK

Bij RT-PCR testen zouden tussen 2,3 en 6,9% van de testen vals-positief zijn (4B,5B). Een zeer recente overzichtsstudie (03/09) meldt dat er sprake is van overraportering doordat 'oude' infecties van niet-besmettelijke personen 'positieve' stalen kunnen opleveren (5C). Volgens de CDC in de Verenigde Staten zou het terugbrengen van 40 naar 30 test-cycli zorgen voor een daling van 70% aan 'positieve gevallen' doordat de test nu reageert op genetisch materiaal en oude infecties (5D). De ECDC (European Center for Disease Control) kwam tot eenzelfde vaststelling (5E). Onderzoekers vonden verder bij T-cel-reactietests in een populatie niet-besmette personen tot 60% Sars-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona) virussen (5). De helft van deze testen zouden dus mogelijk ‘vals positief’ zijn. We zijn ons bewust dat er eveneens ‘vals negatieve’ casussen voorkomen. (6).

Bij aanvang van de symptomen ziet men bij RT-PCR testen tot 38% ‘vals negatieve’, dit daalt tot 20% en vanaf dag 9 stijgen deze terug naar 66% op 21 dagen na de besmetting (6). Het massaal testen heeft dus weinig tot geen zin, zeker niet als deze gebruikt worden om projecties te maken zoals nu dagelijks gebeurt en waarop de maatregelen steeds worden gebaseerd.

Het klinisch testen van symptomen is ook niet sluitend, Sciensano’s protocol laat artsen dan ook toe om ‘negatieve cases’ toch als ‘positief’ te melden als ze hiervoor klinische redenen opmerken. Het massaal testen en tracen lijkt dus weinig efficiënt en we pleiten er dan ook voor om deze maatregel niet verder te koppelen aan ‘quarantaine’ en andere maatregelen. Laten we het vertrouwen teruggeven aan de bevolking die kan inschatten of ze een risico hebben gelopen. Geef de huisarts de plaats die hij/zij verdient. Indien de anamnese (verblijf in risicogebied, contact met gekende Covid-19 besmet persoon,…) wijst op een risico en/of mogelijke symptomatologie is het aan de arts en patiënt om een persoonlijke strategie uit te werken.

MONDMASKERS EN DE OVERHYGIENE

Naast het feit dat er nog steeds geen evidentie is over het nut van mondmaskers in open lucht wordt dit massaal aangemoedigd (6A, 6B). Het is aannemelijk dat dit kan bijdragen wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden, hoewel dit laatste ook een voorafname is zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

Ruim 8 maanden wordt onze maatschappij onderworpen aan strikte hygiënische regels. Vanuit de gezondheidszorg pogen we al jaren te sensibiliseren om af te stappen van overhygiënische maatregelen vermits onderzoek aantoont dat deze een nefaste invloed hebben op onze immuniteit (7,8,9,10,11). Fysiologisch hebben we nood aan contact met pathogenen om het adaptieve immuunsysteem actief te houden. Sinds enkele weken werd nu ook de mondmaskerplicht ingevoerd. We dreigen af te glijden naar mogelijks een grotere vatbaarheid voor allerlei pathogenen. De collaterale schade aan toenames van allergieën, myocardiopathieën en hogere vatbaarheid voor influenza en coronastammen dreigt meer schade te berokkenen. In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met Sars-Cov-2) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden. Onderzoek toont aan dat lage-en middeninkomenslanden waar hygiënische normen precair zijn ook minder mortaliteit kennen voor Sars-Cov-2. Kruisimmuniteit blijkt dus bij te dragen tot weerbaarheid (21).

Met onze aanpak valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten in het najaar. Groepsimmuniteit lijkt moeilijk te verwerven, echter onze T-cellen zijn in staat als ‘herkenners’ ons te wapenen, dan wel op voorwaarde dat we er mogen mee in contact komen.

De huidige aanpak zou er kunnen toe bijdragen dat we onszelf als maatschappij vastzetten in lockdowns en extra maatregelen om ‘controle’ te behouden. Een vicieuze cirkel waar we nooit meer dreigen uit te komen. Wat is de hier de logica achter?

HET VACCIN ALS ULTIEME EXITSTRATEGIE

Met influenza-vaccinatie hebben we decennia ervaring, echter blijkt uit overzichtsstudies dat we er in 10 jaar tijd maar 3 keer in geslaagd zijn een vaccin te ontwikkelen dat een efficiëntie van boven de 50% haalde (20C). Verder blijkt uit een Cochrane-review van 2016 dat er geen enkel bewijs is dat het inenten van zorgverleners ter preventie van overdracht enig nut heeft (22). Ook het inenten van onze ouderen blijkt weinig efficiënt. Boven de 55 jaar oud blijkt de seroprevalentie zelden boven de 50% uit te komen. Boven de 75 jaar is de efficiëntie bijna onbestaande (12,13).

Voor Sars-Cov-2 is de mutatiegraad nog niet goed gekend, een vaccin zou dus mogelijks kunnen bijdragen. Hoewel de seroprevalentie bij ouderen al in vraag mag worden gesteld op basis van voorgaand geciteerd Influenza-onderzoek. Ook stellen we ons vragen bij de snelheid waarmee dit nieuwe vaccin op de markt zou komen. Het is onmogelijk in te schatten wat de efficiëntie en de bijwerkingen zullen zijn op middellange en lange termijn (22B, 22C). Ter verdediging van de huidige maatregelen wordt het voorzichtigheidsprincipe naar voor geschoven, waarom dan niet met dit vaccin?

Het Oxford-onderzoek, recent gebracht in de media, werd aangehaald als een zeer positieve stap voorwaarts. Bij het lezen valt op dat het werd uitgevoerd op een gezonde populatie in de leeftijdscategorie 18 tot 55 jaar. Meer dan 50% van de testgroep vertoonde bijwerkingen. De vaccinatie-efficiëntie bleek goed, echter  werd dit louter opgevolgd tot 3 maanden na toediening (13B). Ondertussen weten we dat bij transmissie van Sars-Cov-2 de antistoffen na zes maanden voor een groot deel verdwijnen. Het valt dus af te wachten wat een eventueel vaccin zal bijdragen. Waarom leggen we al de eieren in die mand?

NAAR OMGEKEERDE LOCKDOWN

Het narratief waarmee de pandemie initieel werd benaderd staat duidelijk niet meer in verhouding tot wat we vandaag weten. Waarom wordt dit narratief in stand gehouden? We roepen de experten en beleidsmakers op om de maatregelen te plaatsen in de huidige én brede wetenschappelijke context. Mits transparante en correcte informatie zal de burger begrip tonen voor het voortschrijdend inzicht en als dusdanig opnieuw motivatie vinden om adequate maatregelen te volgen.

De collaterale schade op socio-economisch en bio-psychosociaal vlak zal leiden tot een toename aan depressies, angsten, zelfmoorden, intra-familiaal geweld en zoals we onlangs in de pers mochten lezen ook kindermisbruik. Een kosten-baten-impactsanalyse door drie Belgische onafhankelijke onderzoekers wees hier al op in mei op basis van data van de eerste lockdown (23).

Het verguisde Zweden heeft ondertussen aangetoond dat we deze schade kunnen beperken. Hun sterftecijfer van 5776 op 82852 testen scoort alleszins beter dan België en dit zonder verplicht mondmaskergebruik en overhygiënische maatregelen. De Zweedse data zijn perfect vergelijkbaar met België: ongeveer evenveel inwoners, vergelijkbaar aantal inwoners in de grootsteden (98% van Zweden is onbewoond) . Ook qua socio-demografie, urbanisatiegraad en medische zorg verschillen we weinig (23).

Sars-Cov-2 zal niet verdwijnen en wordt één van de zovele pathogenen die deel zullen blijven uitmaken van ons leven. We moeten er dan ook voor zorgen dat onze maatschappij opnieuw naar het ‘oude normaal’ kan terugkeren, zeker nu de data aantonen dat onze maatregelen disproportioneel zijn.

We stellen voor om naar een omgekeerd lockdown te evolueren waarbij risicopatiënten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bijdragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en elk najaar/voorjaar een piek zagen in de woonzorgcentra, zonder dat deze personen werden getest. Een voorbeeld zou kunnen zijn als griep in de familie circuleert dat we als bevolking op eigen initiatief een mondmasker dragen als we op bezoek gaan.

Een studie uit The Lancet stelt ook vast dat er weinig tot geen risico is bij schoolgaande jeugd m.b.t. transmissie, meer nog het grote aandeel is niet infectieus (25).  Kinderen confronteren met dit huidige beleid ondermijnt hun psychologisch welbevinden dat mogelijks een impact zal hebben op hun verdere socio-psychologische leven. Dit valt niet te rijmen met een gezondheidsbeleid en de impact zal hier ook niet gering zijn voor de toekomstige uitgaven in de gezondheidszorg.

Kortom: bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken (13B).

Laten we met ons land een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld en onszelf in vraag stellen, evolueren naar een wetenschappelijk-kritische analyse zonder taboes en durven kiezen voor een omgekeerde lockdown. Het nul-risico bestaat niet, laten we met Sars-Cov-2 op een gezonde manier samenleven.

 

Auteur: Sam Brokken

Reviewers: Prof. Dr. Calle, MD, PhD; dr. Frederik Feys, PhD, Dr. Lodewijk Van Wynsberge MD; & Dr. Van Tussenbroek, MD

ONDERTEKENAARS

Sam Brokken, lector-onderzoeker gezondheidswetenschappen 
Dr. Lodewijk Van Wynsberge, uroloog 
Dr. Frank van Tussenbroek, angiografie - neuro-interventionele radiologie
Prof. Dr. Paul Calle, urgentiearts - UGent
Prof. Dr. Jean-Luc Gala, infectioloog - UC Louvain
Prof. Dr. Pierre-François Laterre, diensthoofd Intensieve Zorgen - UCLouvain
(Prof. Dr. XX, op vraag verwijderd onder druk van Orde van Artsen)
Prof. Dr. Stefaan Van Lierde, kinderarts-infectioloog - RZ Tienen
Prof. Dr. Dimitri Beeckman, verplegingswetenschap - UGent
Prof. Dr. Jeroen Vanoirbeek - blootstellingsspecialist en toxicologie
Prof. Dr. Lieven Annemans, gewoon hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie - UGent en VUB
Prof. Dr. Mattias Desmet, klinische psychologie - UGent
Prof. Dr. Fransiska Malfait, medische genetica - UGent
Prof. Dr. Sofie Verhaeghe, verplegingswetenschap - UGent
Prof. Dr. Ann Van Hecke, verplegingswetenschap - UGent
Prof. Dr. Dominiek Maes, faculteit diergeneeskunde - UGent
Prof. Dr. Gunther Antonissen, faculteit diergeneeskunde, UGent
Prof. Dr. Ferdinand Frencken, hoofd preklinisch centrum tandheelkunde - UGent
Prof. Dr. Katie Bouche, fysische geneeskunde en revalidatie - UGent
Prof. Dr. Gert De Meerleer, radiotherapeut-oncoloog - UZLeuven
Prof. Dr. Cathy Matheï, huisartsengeneeskunde - KU Leuven
Prof. Dr. Noel B. Salazar, antropoloog - KU Leuven
Prof. Em. Dr. Mia Leijssen, psychotherapie - KU Leuven

Prof. Dr. Bernadette Dierckx de Casterlé, Verplegingswetenschappen, zorgethiek, KUL
Prof. Dr. Koen Milisen, ouderenzorg/verplegingswetenschap, KU Leuven
Prof. Dr. Hugo Vankelecom - groep biomedische wetenschappen - KU Leuven
Prof. Dr. Wim Vanden Berghe Labo Epigenetica (PPES) - UAntwerpen
Prof. Dr. Johan Van Goethem, medische beeldvorming - UAntwerpen
Prof. Dr. Christophe Casteleyn, vet. morfologie en pathologie - UAntwerpen/UGent
Prof. Dr. Peter Petré, cognitieve wetenschap, complexe systemen - UAntwerpen
Prof. Dr. Bert De Munck, wetenschapshistoricus - UAntwerpen
Prof. Em. Dr. wet en regelgeving klinisch onderzoek - moleculair farmacoloog - UGent
Prof. Dr. Nathalie Roche, plastisch en reconstructief chirurg - UZ Gent
Prof. Dr. Jeroen Dewulf, veterinair epidemioloog UGent
Prof. Dr. Kris Goethals, forensisch psychiater, UZA Edegem - Hove
Prof. Dr. Bouke de Jong, mycobacteriologie - Instituut voor Tropische Geneeskunde
Prof. Dr. Catherine Van Der Straeten, reumatologe
Prof. Dr. ir. Lieven Thorrez, biomedische wetenschappen
Prof. Em. Dr. J.A.F.J. De Visscher, filosoof - Radboud Universiteit Nijmegen (NL)
Prof. Dr. Ewald Engelen, hoogleraar geografie, Universiteit van Amsterdam (NL)
Prof. Dr. Frans van Overveld, immunoloog - University College Roosevelt (NL)
Prof. Dr. René ten Bos, filosofie - Radboud Universiteit Nijmegen (NL)
Prof. Dr. Annick De Houwer, onderzoeker-psycholinguïst (DE)
Prof. Dr. Werner Ceusters - medische informatiekunde, Universiteit Buffalo (US)

Patrick Carnotensis, Coördinator Europese en euroregionale projecten - Christelijke Mutualiteit en OKRA - educatief medewerker OKRA Limburg
Dr. Ludovic Gerard, adjunct-kliniekhoofd Intensieve Zorgen - Cliniques Universitaires Saint-Luc
Dr. Réginald Moreels, humanitair chirurg
Dr. Peter Vanlandschoot, viroloog
Dr. Peter Hulsbosch, anesthesioloog - RZ Heilig Hart Leuven
dr. John Gilbert, ph.d. - filosoof - HICO - UGent
Dr. Roselien Buys, biomed. wetenschappen - revalidatiewetenschappen- KU Leuven
Dr. Birgit Duytschaever, huisarts en lector geneeskunde Artevelde Hogeschool
Dr. Sarah Spruyt, internist-infectioloog
Dr. Valerie Roobrouck, stamcelbioloog
dr. Frederik Feys, onafhankelijk onderzoeker medische wetenschappen
Dr. Alain Kerkhofs, diensthoofd neurologie - voorzitter ethische commissie - Centre hospitalier Epicura
Dr. Mélanie Dechamps  - Cardiovasculaire Intensieve zorgen - Cliniques Universitaires St Luc Brussel
Dr. Hisco Robijn, orthopedisch chirurg
dr. Melissa Dullaers, doctor in de immunologie
Bart Vanthillo, kinesitherapeut - manueel therapeut - onderwijsbegeleider opleiding Revaki - UGent; kerndocent opleiding manuele therapie - UGent
Dr. Saskia Mostert, PhD - arts - onderzoeker -kinderoncologie en global health (NL)

Jan Dirick, hoofdverpleegkundige in ouderenzorg
Marieke Van Malderen, klinisch psychologe
Dr. Hendrik Vanlerberghe, arts-ziekenhuishygiënist
Dr. Pierre Van Maele, huisarts
Elke Brosens, psychogeriatrisch verpleegkundige
Dr. Helena Maryns, huisarts
Julie Van der Veken, tandarts
Krisje Vermeiren, psychotherapeute
Leen Noens, verpleegkundige
Dr. Geert Verhelst, huisarts
Hilde Houthoofd, verpleegkundige
Dr. Anne Dermul, huisarts
Dr. Tania de Winne, arts
Dr. Rik Vercoutere, urgentiearts - St. Lucas - Brugge
Kinga Kakol, tandarts
Gertie Daerden, tandarts
Drs. Katrien Steenhoudt, klinisch psychologe
Stijn Vandevelde, oncocoach/verpleegkundige hematologie AZ Groeninge - Kortrijk
Dr. Koen De Waegenaere, huisarts
Dr. Frank Crijns, huisarts

Dr. Vincent Van Maele, gastro-enteroloog
Stef Joos, klinisch psycholoog
Dr. Simon Calle, cardioloog i.o. - UZ Gent
Ilse Defauw, verpleegkundige
Birgit De Clercq, vroedvrouw
Dr. S. De Wulf, anesthesioloog
Johan De Keyser, algemeen en psychiatrisch verpleegkundige
Dr. Lieselot De Geyter, arts-HAIO
Dr. Steven Janssens, huisarts
Apr. Jean Pierre De Decker, apotheker op rust
dr. Dieter De Grave, psycholoog filosoof psychotherapeut
Rosanne Clijsters, verpleegkundige
Mireille Biesmans, zelfstandig thuisverpleegkundige
Anne Derveaux, IC-verpleegkundige
Kathleen Verschuren, verpleegkundige
Annemie Van Aken, bioloog, clinical CRF designer
Marie Pacolet, verpleegkundige
Eva Janssens, psycholoog - psychotherapeut
Dr. Lefever Ghislain, huisarts
Dr. Guido Van Dingenen, huisarts

dr. Griet Van Roosmalen, doctor in de psychologie
Toon Linsen, verpleegkundige
Roosje Koninckx, arbeidspsycholoog
Dr. Jeroen De Weirdt, huisarts
Bart Daneels, verpleegkundige
Dr. Henk Van Hootegem, huisarts
Dr. Julie Roobroeck, huisarts
Bo Sommerlinck, vroedvrouw
Apr. Ingrid Van Berckelaer, industrie-apotheker op rust
Dr. Bieke Van Den Bossche, nucleaire geneeskunde
Gracienne Du Four, kinesitherapeute
Sarah Janssens, klinisch psychologe
Maia Van Landeghem, klinisch psychologe
Suzanne Watteel, verpleegkundige
Rafaël Michiels, tandarts - endodontoloog
Van de Steen Muriel, verpleegkundige
Dr. Marc Herssens, huisarts
Dr. Gisela Dietlein, huisarts
Sabien Roose, verpleegkundige
Dr. Jo Linmans, huisarts

Dr. Jean-Marie Segers, NKO-arts
Dr. Eva Martens, huisarts
Bavo Baets, verpleegkundige - dienst neurologie-pneumologie en thuisverpleging
Claessen Bie, vroedvrouw 
Christel D'haene, kinesitherapeute
Wim Blontrock, tandarts
Dr. Anne De Vits, verloskundige-gynaecoloog
Christine Van Overloop, verpleegkundige
Dr. Steven De Picker, huisarts
Dr. Leo Van den Bossche, huisarts
dr. Adam Feyaerts, biochemicus en microbioloog
Miejan Simoen, orthopedagoge
Apr. Imel De Boeck, apotheker
Dr. Marc Dullaert, huisarts
Dr. Benoit Stiels, huisarts
Marisol Lerno, verpleegkundige
Luc Lenaerts, kinesitherapeut - manueel therapeut 
Dr. Luc Vandecasteele, huisarts
Dr. Heleen De Vos, huisarts
Van Groenendael Sandra, zorgkundige in dementiële bejaardenzorg

Goedele Heidbuchel, kinesitherapeute
Dr. Nathalie Swinnen preventieadviseur-arbeidsarts
Jürgen Peeters, psychotherapeut
Joke Goemaere, orthopedagoge - verpleegkundige
Steven Gerard Tanghe, psychiatrisch verpleegkundige
Leen Thys, klinisch psychologe
Dr. Ben al-Lal Aseia, huisarts
Hilda Schouppe, psychotherapeut - verpleegkundige
Leen Van Esser, psychiatrisch verpleegkundige
Dr. Bart Vanzieleghem, radioloog - AZ Sint-Blasius Dendermonde
Marnik Reykers, kinesitherapeut
Dr. Peter Vandenbroeck, kinderarts
Laurent Bonte, tandarts
Despiegelaere Daniel, kinesitherapeut
Magali Le Clef, kinesitherapeute
Dette Court, psychiatrisch verpleegkundige
Peter Lanckriet, kinesitherapeut
Johan Delva, tandarts
Ghesquiere Anneleen, kinesitherapeute
Van de Vijver Jolien, kinesitherapeute - manueel therapeute

Vermeiren Martine, psychologe
Dr. Paul Neirynck, gynaecoloog
Dr. Alex Jong, huisarts
Elisabeth Van Passel, kinesitherapeute
Sofie Ducheyne, verpleegkundige
Miek Van Orshoven, kinesitherapeute
Hilde Wendelen, thuisverpleegkundige
dr. Benedicte Van Maele, doctor medische wetenschappen
Dien Demol, hoofdverpleegkundige
Ton van Rijswijk, tandarts - Voorzorg Genk
Isabel Baeyens, IC-verpleegkundige
Nancy Defreyne, algemeen - pediatrisch en oncologisch verpleegkundige 
Miriam Terheggen, klinisch psycholoog - psychotherapeut in opleiding
dr. Els Ooms, doctor in de psychologie
Ghysels Kirsten, vroedvrouw
Dr. Fons Vanden Berghe, huisarts op rust
Heidi Huybrechts, verpleegkundige
Hilda Simons, verpleegkundige
Marc Vandergraesen, verpleegkundige en lic. medisch-sociale wetenschappen
Marleen Braspenningx, verpleegkundige

Nathalie Baeyens, vroedvrouw - lactatiekundige IBCLC
Ward Gabriels, klinisch psycholoog
Sigrid Vandenweghe, klinisch psychologe
Dr. Filip Verbraeken, huisarts
Frederik De Pauw, kinesitherapeut
Dr. Stefaan Deneweth, orthopedisch chirurg - traumatoloog - sportgeneeskunde -verzekeringsgeneeskunde en menselijke schadebepaling.
Dr. Mermans Helena, huisarts
Karlien Hauspie, kinesitherapeute
Leen Haagdorens, kinesitherapeute
Katrien Dewippe, klinisch psycholoog en psychotherapeute
Christel Van Steenbergen, kinesitherapeute
Dr. Aline De Pelsemaeker, huisarts
Dr. Sus Herbosch, huisarts
Herman Duchesne, kinesitherapeut
Dr. Ellen Wellens, huisarts
Dr. Joke Pauwelyn, huisarts
Coolen Annemie, hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen
Emma Cooreman, tandarts
Renske Van der Sluis, psychotherapeute

Dr. Roderik Deleersnijder, vaat-thoraxchirurg
Dr. Celia van Zandweghe, kinder-en jeugdpsychiater
Dr. Jan Somers, orthopedisch chirurg - Jan Ypermanziekenhuis - Ieper
Dr. Anthony De Smet, vaatchirurg - Heilig Hartziekenhuis - Lier
Dr. Vermeulen Sébastien, huisarts - HAIO
Dr Bart Lambert, huisarts
Katrien Schaeck, tandarts
Kathleen Stessens, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Katja Tuyls, zorgkundige
Janssens Martijn, kinesitherapeut
Dr. Rufij Baeke - huisarts op rust
Dr. Els Pieters, huisarts
Dr. Paul Vannetelbosch, huisarts
Dr.J.Dewispelaere, klinisch psycholoog-psychotherapeut, lector en onderzoeker hoger onderwijs
Gijs Mommerency, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Dr. Koen Kussé, huisarts
Dr. Inge Willems, huisarts - Diest
Dr. Monique Colsen, huisarts
Dr. Kristof De Smet, radioloog
Rinke Hernalsteen, vroedvrouw - La Madrugada

Dr. Martens Nathan, arts-HAIO
Dr Liesbeth Laureyn, urgentiearts - GZA St Augustinus - Wilrijk
Joke Van Belle, orthopedagoog
Liesbeth Last, klinisch psycholoog
Jo Van Vaerenbergh, onderzoeker neurologische revalidatie
Dominique Bourgeois, kinesitherapeute
Dr. Frank Peeters, huisarts
Apr. Hildegard Frans, apotheker
Dr. Koen Rappé, huisarts
Dr. Bart Duriez, psycholoog
Dr. Selleslagh Ann, cardioloog
Dr. Charles Van Praet, Uroloog  - UZ Gent
Dr. Els Gielis, jeugdarts
Annie Gielis, kinesitherapeut
Dr. Pilate Sylvain, Urgentiearts - AZ Klina
Evi Gillis, verpleegkundige
Apr. Sofie De Vos, apotheker
Mieke Duthoo, klinisch psychologe en psychotherapeute
Dr. Joost Veryser, huisarts - Ieper
Dr. Sam Deblonde, anesthesist

Cindy Bulens, zelfstandig thuisverpleegkundige
Dr. Jan Claes, huisarts
Dr. An Debyser, huisarts
Ben Vandoorne, kinesitherapeut
Ria Debever, ergotherapeute
Stefan Alen, kinesitherapeut
Ingeborg Thijs, psycholoog
Apr. Valerie De Langhe, apotheker
Apr. Elke Vandeputte, apotheker
Katrien Vermaut, huisarts
Stefan Rens, kinesitherapeut
Dr. Kris Gaublomme, huisarts
Dr. Koen Pansaers, huisarts - sportarts
Kathleen Diricks, kinesitherapeut
Dr. Thomas Dekeyser, arts - HAIO
Justine Bruneel, verpleegkundige - Intensieve Zorgen, Sint-Jozefskliniek Izegem
Dr. Tom Vanden Berghe, huisarts
Peeters Ingrid, verpleegkundige WZC
Dr. Veerle Van de Weghe, kinderarts
Adelheid Verschuere, tandarts

Dr. Van Rampelbergh Suzanne, huisarts
Carl Sanders, kinesitherapeut
Van de Steen Geertrui, huisarts
Kim Vandebroek, praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk
Bogaerts Cynthia, pediatrisch verpleegkundige en zelfstandig thuisverpleegkundige
Pascal Mannekens, kinesitherapeut
Dr. Ilse Rayen, pediater
Sanne Veraart, tandarts
Anne Huygh, tandarts
Ingeborg De Neve, kinesitherapeute
Marleen Vermeulen, verpleegkundige gastro-entero consultatie
Dr. Frank Sierens,  huisarts
Nicky De Boi, tandarts
Dr. Francesca De Ridder, aso inwendige geneeskunde
Silke Paesen, vroedvrouw
Huyck Chantal, zorgkundige
Sophie Deraedt, tandarts
Charlotte Van Belle, tandarts
Martijn Snijders, psychiatrisch verpleegkunde
Sofie Ducheyne, verpleegkundige

Dr. Nicola De Cono, kinderarts
Dr. Mireille Claus, anesthesist
Mirjana Decock, geriatrisch verpleegkunde
Sofie De Clercq, diëtiste
Richard Saller, tandarts
Pascale Verhelst, tandarts
Robby Verschueren, tandarts
Veronique Noens, orthodontist
Diek Fierens, tandarts
Dr. Johan Govaerts, uroloog
Jean-Marie Van der Linden, tandarts
Guy Houthaeve, tandarts in eigen praktijk en in AZ Jan Palfijn te Gent
Dr. Marianne Kok, huisarts
dr. Karen Hensen, doctor medische wetenschappen
Dr. Johannes Berkers, uroloog
Dr. Dirk Lafaut, huisarts - doctoraatsonderzoeker
Dr. Klaas Vercruysse, huisarts
Katrijn De Bock, tandarts
Isabelle Van den Bruele, verpleegkundige PAZA
Dr. Jan Vanhove, mond-kaak en aangezichtschirurgie - RZ Heilig Hart Leuven
Vervolg handtekeningen

Eveline Lerno, kinesitherapeute

Bram Geubbelmans, kinesitherapeut

Dr. Noémie Lauwers, oogarts Bonheiden - UZA

Stef Mintiens, tandarts

Dr. Lien De Corte, arts - HAIO

Anita Truyens, verpleegkundige-ziekenhuishygiënist

Marianne Marckx, verpleegkundige

Isabelle Verheyen, tandarts

Kelly Jegers, ergotherapeute

Wouter Meulemeester, verpleegkundige spoed & intensieve zorgen

Hendrik Pareit, verpleegkundige operatiekwartier - op rust

Drs. Dirk Maertens, bioloog

Apr. Valérie Wauters, apotheker

Dr. Liesbeth Vanzeir, huisarts

Tina Vervloet, kinesitherapeute WZC Aquamarijn - Kasterlee

Apr. Tom De Vriendt, apotheker

Dr. Luc Hoppenbrouwers, psychiater

Dr. Roxanne Bladt, aso radiologie

Dr. Johan Jans, huisarts

Elke De Keirsmaeker, verpleegkundige mobiele equipe en thuisverplegingDr. Erwin Gillis, huisarts op rust

Sandra Geukens, verpleegkundige WZC

Steven Hallewaert, kinesitherapeut

Willy Inghelbrecht,  orthopedagoog

Machteld Raman, kinesitherapeute

Dr. Nena Heirbaut, aso kinder- en jeugdpsychiatrie
Leen Ballet, thuisverpleegkundige

Dr. Gregory Liers, anesthesist-pijntherapeut  - Oostduinkerke

Dr. Jessica Delooz, psychiater-psychotherapeute - Boutersem
Johan Roose, kinesitherapeut

Apr. Wouter Jaspers, apotheker

Nathalie Windels, ergotherapeute

Ilse De Decker, orthopedagoog

Dr. Paul Vandewiele, huisarts

Gerty Van Cauter, verpleegkundige

Els Weyn, tandarts

Dr. Nele Vangheluwe, spoedarts

Solange Op ‘t Eynde, thuisverpleegkundige

Elena Sourovtseva, geriatrische verpkeegkundige

Pauwels Ilse, kinesihterapeutdrs. Tom Van Nyen, doctoraatsonderzoeker gynaecologische oncologie - KULeuven

Dr. Bart Massaer, urgentiearts, AZ Maria Middelares Gent

Dr. Dirk Ghysen, radioloog  - AZ Heilig Hart - Lier

Maartje D’haese, verpleegkundige

Sandra Vervynckt, verpleegkundige

Mieke Van Assche, kinesitherapeute

Dr. Simon Walgrave, senior resident orthopaedic and trauma surgery
Dr. Bouckaert Samuel, arts - HAIO

Dr. Decroos Roland, huisarts
Nathalie Taelman, psychotherapeut

Koen Zelderloo, pedagoog

Lieve De schutter, verpleegkundige

Neef Liesbeth, psychologe i.o.

Dr. Axel Decraene, huisarts

Bruno Braeckman, kinesitherapeut

Dr. Laura Vandevelde, arts-HAIO

Jef Claus, kinesitherapeut

Dr. Germeaux Jacques, huisarts - Genk - Gewezen lid van de senaat en de kamer van volksvertegenwoordigers

Dr. Ton Linssen, huisarts
Katrien Billiet, klinisch psycholoog


Dr. Juna Peeters, huisarts

Anne Marie Vrebos, verpleegkundige

Dr. Marnix Schaubroeck, huisarts

Dr. Willems Sofie, huisarts

Chantal Grietens, verpleegkundige

Dr. Kathy De Mey, huisarts

Sofie De Turck, kindertandheelkunde-bijzondere tandheelkunde

Dr. Ghislain Lefever, huisarts 

Anne Callebaut, zelfstandig thuisverpleegkundige

Michiel van Gemert, verpleegkundige

Ilse De Wolf, echocardiografie verpleegkundige - OLV Aalst

Dr. Peter Tanghe, huisarts

Dr. Serena van Emrik, huisarts

Dr. Dieter Van der Linden, orthopedie -traumatologie

Ir. Luc Van Espen, microbioloog

Karine Wandels, zorgkundige

Dr. Bert Mariën, huisarts

Vicky De Craemer, verpleegkundige

Carine Buyens, zelfstandig verpleegkundige

Nadine De Becker, verpleegkundige


Dr Pierre Brihaye, KNO arts - adjunct-kliniekshoofd KNO -Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola 


Kathleen Braekers, tandarts

Els Rietjens, psychiatrisch verpleegkundige

Ive Missoorten, verpleegkundige

Dr. Albert Woods, huisarts

Eske Verhelst, neurologie en gastro-intestinale - covid-verpleegkundige
Dr. Filip Homans, nucleaire geneeskunde

Dr. Tanghe Peter, huisarts

Marc Van Steertegem, verpleegkundige-ziekenhuishygiënist

Wietse D'Hulster, verpleegkundige spoedgevallen Maria Middelares - Gent

Van Grembergen Sarah, verpleegkundige spoedgevallen

Janis Demeurisse, kinesitherapeut

Apr. Christiane Slots, apotheker 
Dr. Duijsens Anne, huisarts
Nathalie De Smedt, verpleegkunde spoedgevallen
Dr. Hendrik Kajosch, psychiater psychotherapeut
Dr. Maarten Claesen, huisarts
Dr. Julie Van den Ostende, psychiater - AZ West
Apr. Jean-Louis Jorissen, industrie apotheker
Dr. Cécile Drossart, huisarts
Dr. Nathalie Heemskerk, psychiater i.o.

Mieke Pacolet, verpleegkundige
Adelgunde Steinfeldt, ergotherapeute
Apr. Toon De Smet, apotheker
Sacha Moens, gezondheidswetenschapper
Bert Hectors, kinesitherapeut
Sierens Annelies, Verpleegkundige spoed Maria Middelares
Dr. Inge Van Herreweghe, neonatoloog St Pieter ziekenhuis - Brussel
Dr. Peter Callebaut, huisarts
Dr. Guy Coppens, Medisch microbioloog, arts ziekenhuishygiëne en tropische geneeskunde
Charlotte Lanckriet, kinesitherapeute
Axelle Beniest, verpleegkundige
Apr. Anne Dohmen, apotheker - UZ Leuven
Ann Bosman, verpleegkundige
Carlo Mantione, kinesitherapeut
Maria-Anna Taeckens, gezinswetenschapper - psychosociale gerontologie
Dr. Karin Stellamans, radiotherapeut-oncoloog
Dr. Vanja Boeykens, huisarts - selectiearts Rode Kruis
Dr. Sabine Van de Sande, NKO-arts op rust
Dr. Jan Dossche, anesthesist-pijntherapeut
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie

Ann van der planken, verpleegkundige
Dr. Marc Verheyen, huisarts
Dr. Charlotte Lint, kindertandarts
Dr. Marc Verheyen, huisarts
Dr. Kris De Mulder, orthopedisch chirurg - AZ Nikolaas
Dr. Arnaud De Rouck, aso psychiatrie
Wouter Mareels, klinische psychologie, psychoanalyticus. gerechtsdeskundige
Steven Smet, MSc, verpleegkundig specialist wondzorg - UZ Gent
Dr. Evy Gernaey, huisarts  - Oostkamp
Van Assche Marie, kinesitherapeute
Dr. Vanhulle Piet, huisarts
Dr. Jan De Witte, anesthesioloog
Hilde Geenen, nachtverpleegkundige revalidatie
Apr. Matthias Wallaert, ziekenhuisapotheker
Dr. Rik Verhille, radioloog
Sara Mentens, klinisch psychologe
Pycke Mireille, verpleegkundige
Lien Van Oost, klinisch psychologe
Apr. Julie Mesure, apotheker
Maarten Borremans, bioloog - biostatisticus

Els Guilmet, kinesitherapeute
Dr. Louis De Nys, huisarts
Jacquemyns Evelyne, tandarts
Evy Rentmeesters, sociaal verpleegkundige
Sabine Seyssens, zorgkundige
Marie-Anne Paepe, verpleegkundige
Esther Schenk, verpleegkundige
Tom Verhaeghe, kinesitherapeut
Katrien Lagrou, klinisch psycholoog
Claude Missiaen, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Carine Van Den Moortel, kinesitherapeute
Dr. Eva De Waele, huisarts - Gent
Evelien Nysen, psychologe
Dr. Mathieu Vermeersch, anesthesist
Peter De Vilder, kinesitherapeut
Jan Nackaerts, verpleegkundige WZC - op rust
Jelle snauwaert, zelfstandig verpleegkundige
Dr. Anne Sollie, huisarts
Rita D'Haene, logopediste
dr. Vera Walraven, klinisch psycholoog

Dr. Joris K. Hoerée, antropoloog - pedagogisch adviseur
Dr. Philippe Van Overschelde, orthopedisch chirurg AZ Maria Middelares - Gent
An Brone, tandarts op rust
Lut Raepsaet, kinesitherapeute
Dr. Verhamme Beatrice, dermatologe
Suzy Everts, kinesitherapeute
Hanne Broux, ITE verpleegkundige
Dr. Ignace Deaulmerie, huisarts
Viviane Schustereit, psychiatrisch verpleegkundige
Irene Van De Velde, verpleegkundige
Denis Garcia, verpleegkundige
Inge Melis, verpleegkundige
Mieke Van Vynckt, vroedvrouw - verpleegkundige
Dr. Ezther Verlaeckt - ASO inwendige geneeskunde
Petra Van Damme, laborant - UGent
Tanja Notaerts, verpleegkundige intensieve
Jeroen Verkaaik, kinesitherapeut
Dr. Anne Debeer, pediater
Dr. Liesbeth Allais,  biochemie-biotechnologie - Doctor in de Medische Wetenschappen
Thomas Vagenende, tandarts
Dr. Antoon Lambrecht, radiotherapeut-oncoloog

Dr. Anneleen Vanwing, huisarts
Brenda Pichal, logopediste
Patrik Blanckaert, tandarts
Christa Herkes, kinesitherapeute
Apr. Florian Bonte, apotheker
Apr. Marc Decorte, apotheker
Dr. Evi Motté, gastro-enteroloog AZ Jan Portaels
Leen Dams, psychiatrisch verpleegkundige
Bram Crikemans, kinesitherapeut
Liese Peleman, kinesitherapeute
Dr. Olbregts Viviane, huisarts
Apr. Stijn Vissers, apotheker
Apr. Caroline Van Burm, apotheker
Rik Herremans, verpleegkunde
Dr. Katrien Maes, Kinder- en jeugdpsychiater
Katrien Zeelmaekers, zelfstandig verpleegkundige
Ingrid Op de Beeck, verpleegkundige ITE
Martine Tondeur, verpleegkundige
Sophie Vuylsteke, verpleegkundig ziekenhuis hygiënist
Sofie Es, kinesitherapeut

An Frooninckx, spoed- en intensieve verpleegkundige
Inge Van Collie, verpleegkundige
Delphine Deleu, zorgkundige
drs. Wendy de Pree, psycholoog - psychotherapeut
Hugo Van Verdegem, psycholoog
Sofie Coudeville, verpleegkundige intensieve zorgen
Dr. Ingeborg Van Eynde, huisarts
Marian Martens, verpleegkundige dienst endoscopie AZ Rivierenland campus Bornem
Dr. Soetkin De Rouck, adviserend arts
Karen Van den Branden, bedrijfspsycholoog
Sandra Stragier, verpleegkundige
Geert Pollet, spoedverpleegkundige, AZ Sint Jan, Brugge
Dr. Pieter Samaey, geriater - infectioloog - AZ Groeninge
Dr. De Clercq Dick, tropische geneeskunde, medische parasitologie, diplomaat (op pensioen)
Guy Roeland, endoscopieverpleegkundige 
Hein Coudenys, zelfstandig thuisverpleegkundige
Alain Bovée, verpleegkundige
Els De Moerloose, klinische psychologe
Peirsman Christophe, hoofdverpleegkundige afdeling persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsstoornissen
Luc Gilis, kinesitherapeut

Apr. Hannah Goovaerts, apotheker
Jasper Laureyssens, psychiatrisch verpleegkundige - Kortrijk
Dr. Ellen Vancamp, radioloog - Bornem
Dr. Daniëlle Meels, urgentie-arts
Dr. Helen Provoost, huisarts
dr. Engelien Lannoo, klinisch neuropsycholoog
Dr. Therese Hertoghe, interne geneeskunde
Dr. Hendrik Luyten, huisarts
Dr. Koen Verbeke, ASO Pneumologie - UZ Gent
Kim De Bie, master verpleeg- en vroedkunde, banaba psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
Erika Van Eenaeme, verpleegkundige
Machteld Vanfraechem, verpleegkunde
Katrien Vanhoutte, tandarts
Dr. Anne Oomen, arts fysische geneeskunde en revalidatie
Dr. Adriaan Oomen, huisarts
Dr. Birgit Hederer, pediater
Katleen Anckaert, klinisch psycholoog - psychotherapie
Dr. Gaby Kox, anaesthesist-urgentist-algoloog
Dr. Sarah Defoirdt, huisarts
An Van den Bergh, tandarts

Tine Maeyens, psycholoog - ontwikkelingsgericht psychotherapeut
Dirk Van Gaveren, kinesitherapeut - Antwerpen
Dr. Peeters Armelle, huisarts
Dr. A.Govaerts, neuroloog
Dr. Wouter Sioen, orthopedisch chirurg - OLV - Waregem
Ivo Boonen, kinesitherapeut
Delia Amoruso, psychologe
Sarah Cattoir,  klinisch psycholoog
Dr. Hanne, huisarts - Brugge
Dr. Bram R. Tjaden, huisarts
Griet Deforce, verpleegkundige 
Dr Gunther De Praeter, radioloog - AZ St-Maarten - Mechelen
Dr. Luc Bruyndoncx, huisarts
Apr. Katrien Vermeersch, apotheker
Hilde Van den Haute, tandarts
Hilde Van de Perre, kinesitherapeute
Dr. Sofie Beersmans, kinder- en jeugdpsychiater
Drs. Renate Kranenburg, gezondheidswetenschapper
Kris Vanhoeck, psychologie - forensisch therapeut
Dr. Jeroen De Wachter, orthopedie-traumatologie

Dr. Theo Vansummeren, huisarts
Philip Swerts, klinisch psycholoog
Lieselot Eeman, klinisch psycholoog, revalidatie en NMRC - UZ Gent
Dr. Francois Lemaire , NKO-arts  - Dilbeek
Dr. Guido Claes, arts en burgerlijk ingenieur - werknemer Janssen Pharmaceutica op rust.
Dr. Dan KJ Vercammen, antropoloog 
Dr. Wouter Vanloiuwe, dierenarts
Dr. Sigrid Stoop, dierenarts
Dr. Van de Ginste John, dierenarts
Dr. Kobe Lannoo, dierenarts
Dr. Ilke Van Hese, dierenarts en doctoraatsstudent
Dr. Ellen Clessens, dierenarts
Dr. Erik Mijten, dierenarts
Dr. Karin De Beul, dierenarts
Dr. Jan Aerts, dierenarts
Benoit Buyse, verpleegkundige
Natalie Vanhaecke, hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum
Tim Mallants, kinesitherapeut
Hilde Van Den Kieboom, kinesitherapeute
Vandewalle Marleen, kinesitherapeute

Saskia Voeten, kinesitherapeute
Dr. Sabine Gilleman, huisarts
Dr. Marieke De Sutter, huisarts
Dr. Laurens Hermie, Radioloog - UZ Gent
Lieve Van Mileghem, vroedvrouw
Dr. Martine Casteels, gynaecoloog in AZ Maria Middelares
Dr. Mark Dockx, huisarts
Tony Agten, I. C. (picu) verpleegkundige in UZ Leuven 
Apr. Monique Devlieger, apotheker
Dirk Deman, pedagoog
Dr. Frank Sterckx, gynaecoloog - verloskundige - Antwerpen
Luc Geers, verpleegkundige - psychiatrische dienst
Ellen Van Vlasselaer, klinisch psycholoog - psychotherapeut 
Siegfried Provoost, huisarts
Dr Tineke Crits, diensthoofd urgentiegeneeskunde
Céline Vanryckeghem, tandarts
Sofie Van Gestel, psychologe
Ann Vanderhulst, verpleegkundige
Dr. Johan Corthouts, huisarts
Dr. Ninke Reusens, Huisarts WGC Rabot - Gent

Paul Van Hove, verpleegkundige
Gladys Delepierre, vroedvrouw
An Hooghe, psycholoog
Frederike Verhorst, kinesitherapeute
Magda Pauwels, ergotherapeute
Carine De Veirman, verpleegkundige
Tinne Lierman, verpleegkundige
Dr. Myriam Deroo, dermatologie - Az Alma - Eeklo
Bernd Smets, kinesitherapeut
Dr. Lieve Van der Paal, huisarts - epidemioloog
Jules Clerbout, IC-verpleegkundige, AZ Maria Middelares - Gent
Maaike Viaene, verpleegkundige
Maris Isabel, psychologe - verpleegkundige
dr. Gregory Bistoen, doctor in de psychologie
Maarten Kaptein, psycholoog - psychotherapeut
Stijn Van Hoeck, kinesitherapeut
Ir. Lut Bossuyt, microbioloog
Dr. Karel Ghesquiere, huisarts
Veerle Bastaens, bioloog 
dr. Shana Ceulemans, MSL Cardiologie

Dr. Mario Calomme, doctor in de wetenschappen (microbiologie)
Gijsbert Ruitenburg, verpleegkundige
Carmen Samoy, verpleegkundige
Mieke Wyffels, verpleegkundige
Dr. Michael Nachtergaele, abdominale chirurg
Dr. Francis Bonne, huisarts
Dr. Martijn Lambert, tandarts - PhD
Sofie Clijsters, kinesitherapeute
Dr. Kate Sauer, kinderarts
Joanna dudzińska, verpleegkundige, midcare AZ Sint Jan - Brugge
Maureen Polfliet, verpleegkundige
Kitty Van den Bogaert, vroedvrouw
Yasmine Vennekens, kinesitherapeute
Inge Declerck, verpleegkundige
Pieterjan Bex, kinesitherapeut
Ingrid Poelvoorde, verpleegkundige 
Dr. Paul Van Roey, huisarts
Els Coolsaet, lactatiekundige - vroedvrouw - kinderverpleegster
Dr. Maurice De Hovre, anesthesioloog
Dr. Yves Couvreur, patholoog

vervolg

Dr. Lien Eeckhaut, huisarts
Rik Hellemans, kinesitherapeut
Juanita Balanck, kinesitherapeute
Wendy Bossijns, verpleegkundige woonzorgcentrum - Grobbendonk
Klaas Elsen, kinesitherapeut
Marlene Stone, psychologe
Dr. Hazel Van Overschelde, arts-assistent in opleiding pediatrie, UGent
Jan Onsia, verpleegkundige
Guerre Manfred, huisarts
Paule Vanloock, nefrologische verpleegkundige
Dr. De Smet Annemieke, huisarts
Dr Baten Evert, uroloog
Elsie Maes, kinesitherapeute
Marjo van Hout, wijkverpleegkundige
Apr. Djazz Lazeroms, stagiair apotheker
Dr. Leon Scheepers, huisarts
Nathalie Vyncke, Verpleegkundige, AZ Maria Middelares - Gent
Marina Danckaert, OK verpleegkundige - Gent
Katrien Ghesquiere, sociaal verpleegkundige
Rebecca Bossaer, verpleegkundige - UZGent

Sara Bernaert, respiratoir kinesitherapeute, praktijklesgever opleiding kinesitherapie
Yves Duthoo, psycholoog
Karen Kuyken, vroedvrouw
Wendy Henkens, zelfstandig thuisverpleegkundige
Dr. Katrien Duquet, huisarts
Inneke Claes, kinesitherapeute
Dr. Didier Cranskens, huisarts
Dr. Samyn Wim, huisarts
Steff van Leeuwen, kinesitherapeut 
Ir. Luc Vervliet, moleculair bioloog
Kathy Wille, vroedvrouw - recoveryverpleegkundige
Marleen Dekeyne, ergotherapeute
Els Thibau, orthopedagoog
Elena De Bock, psycholoog
Ir. Luc Van Remoortel, bio-ingenieur cel- en gentechnologie
Marleen Lataire, spoedverpleegkundige
Gilberte Demol, tandarts
Dr. Tania Claeys, kinderarts - AZ St-Jan Brugge-Oostende
Kim Van Hoof, klinische moleculaire biologie
Apr. Katrien Cocquyt, apotheker

Dr. Demeulenaere Maxim, huisarts
Dr. Miguel von Stritzky chirurg-urgentiearts AZ Geel
Evelyn Loose, kinderpsychologe - psychotherapeute
Apr. Hans Sintobin, apotheker
Dagmar Oversteyns, klinisch- en ontwikkelingspsychologe
Dr. Victor Mazereel, ASO psychiatrie - doctoraatstudent
Rudi De Boelpaep, tandarts
Evelyne Truyman, verpleegkundige
Dr. Klara Peeters, huisarts
Lieke Verrijt, coördinator in de ouderenzorg - BanaBa geriatrie
Justine Goossens, kinesitherapeute
Sybil Van de Loock, docente verpleegkunde
Dr. Hilde Eggermont, arts - psychotherapeute
Inne van den Broeck, psycholoog - psychotherapeut
Nils Teck, verpleegkundige
Dr. Kiekens Katrien, huisarts
Ann Neven, kinesitherapeute
Dr.Joris Vangeneugden, psychiater, klinisch psycholoog, Dr in de neurowetenschappen, epidemioloog en statisticus.
Apr. Sandrine Lejong, apotheker - Hainaut
Marina Correwyn, verpleegkundige palliatieve zorg

Dr. Jérôme Vryghem, oogheelkunde - Brussel
Dr. Mark Viaene, huisarts
Dr. Dieter Mortier, gynaecoloog, Az Delta Campus - Menen
Dr. Gunther Kiekens, orthopedisch chirurg
Sabrina Robbens, verpleegkundige recovery
Lut Bollen, verpleegkundige
Dr. Jolien Decroo, huisarts
Joke Deslypere, kinderpsycholoog 
Brigitte Voortmans, docent verpleegkunde-coördinator afstudeerrichting ouderenzorg
Dr. J. Vandenberghe, verloskundige - gynaecoloog
Veerle Wauters, verpleegkundige
Apr. Chris Bulteel, apotheker
Betsie Peeters, ergotherapeute
Celine Dobbelaere, verpleegkundige spoedgevallen
Laura Rypens, psycholoog
Karlien Huysmans, verpleegkundige
Bruno Vlekken, tandarts
Apr. Jolyn Adams, apotheker
Steve De Meester, ergotherapeut en docent hogeschool - specialisatie gerontologie en geriatrie
Dr. Maria Willebrords, CLB-arts

Juliette Coenegrachts, kinesitherapeute
Melanie Rigole, thuisverpleegkundige
Dr. Bram Meersman, dierenarts 
Dr. Marnix Schaubroeck, huisarts
dr. Stijn Vervaeke, parodontoloog - doctor in de gezondheidswetenschappen
Dr. Patricia Vanoutrive, huisarts en docente hoger onderwijs
Dr Marleen Petit, doctor in de medische wetenschappen
Els De Wit, thuisverpleegkundige
Pascal Palumbo, kinesitherapeut
Hilde Perquy, verpleegkundige
Dr. Heleen Thierens, aso anesthesie
Wim De Bock, verpleegkundige
Dr. Lisa Van den Eeckhaut - aso inwendige geneeskunde
Tom Ravelingien, psychiatrisch verpleegkundige - UZ Gent
Christina Reymer, verpleegkundige
Heidi Deknudt, psycholoog - psychotherapeut
Dr. Olav van Aubel - uroloog
Dr. Annemie Mertens, internist
Dr. Iwan Van Breuseghem, PhD, radioloog 
Dr. Lucas Walgrave, aso radiologie

Dr. N. Verbiest - van Gurp, huisarts, PhD student Maastricht University
Iwona Jakobczyk, kinesitherapeute
Hella Van Laer, diëtiste
Dr. Michel Lebrun, huisarts
Herlinde Bral, vroedvrouw
Dr. Katrijn Ghoos - huisarts - Gent
Dr. Maarten Havet, huisarts
Karin Keil, verpleegkundige
Mieke Vlamynck, kinesitherapeute
Dr. Elke Nuyens, huisarts
Dr. André Verdoodt, huisarts/verzekeringsarts op rust
Dr. Anne-Marie Lontie, huisarts
Gerrie Kuijpers, verpleegkundige
Dr. Kathleen Podevyn, gynaecoloog-verloskundige
Rita Verryckt, verpleegkundige
Dr. Philippe Kunnen, endocrinoloog-diabetoloog
Judith Rosseel, ergotherapeute
Tania Geenen, kinesitherapeute
Mieke Haegeman, verpleegkundige op spoed, cardiovasculaire en plastische heelkunde - AZ Maria Middelares Gent
Marie-Paule Gemis, kinesitherapeut

Isabelle Demeester, verpleegkundige
Dr. Lucas Kiebooms, inwendige ziekten - nucleaire geneeskunde
Renée Dankers, kinesitherapeute
Katrien Cnockaert, verpleegkundige
Patricia Van Beveren, verpleegkundige cardiochirurgie AZ Maria Middelares
Viva Lombaert, verpleegkundige
Gudrun Vanbuel, kinesitherapeut
Dagmar Van Wichelen, zelfstandig kinesitherapeute
Hannah Van Wassenhove, kinesitherapeut
Philip Van Regemorter, kinesitherapeut
Marijn Vanbuel, kinesitherapeut
Dirk Vispoel, kinesitherapeut
Chloé De Bie, klinisch psycholoog - klinisch seksuoloog
Gudrun Goffin, pediatrisch kinesitherapeut
Wouter Lipkens, kinesitherapeut
Maartje Kuyken, kinesitherapeute
Nele Lemmens, kinesitherapeute
Steffi Laureys, kinesitherapeute
Raf Peeters, kinesitherapeut
Audrey De Bry, kinesitherapeute

Saskia Eeckhoudt, kinesitherapeute
Lien Martens, kinesitherapeute
Lieve Schraepen, kinesitherapeut
Jos Sneyers, kinesitherapeut
Priscilla De Smet, pediatrisch en musculoskeletaal kinesitherapeute
Sarah Vermeirsch, kinesitherapeute
Emilie Van den Briel, kinesitherapeut
Nick Libotton, kinesitherapeut - manueel therapeut - Elewijt
Helga Soetens, kinesitherapeute
Remco Bouckaert, kinesitherapeut
Martine De Hondt, docent verpleegkunde - ouderenzorg
Olivier Vandormael, kinesitherapeut
Nathalie Vandekerkhove, kinesitherapeute
Jelle Stevens, kinesitherapeut
Ralf De Roeck, kinesitherapeut
Ine Witters, kinesitherapeute
Anne-Mie De Maere, tandarts
Pieter Vandamme, kinesitherapeut
Dr. Kol. Herbert Plovie, kolonel-geneesheer b.d.
Evy Troch, vroedvrouw
Annelies Hooghe, zelfstandig kinesitherapeut

Dr. Juliet de Pesseroey, dierenarts
Dr. Henk Van Hootegem, huisarts
An-Sofie Heinen, kinesitherapeute
Sandrine Ercken, kinesitherapeute
Jan Peter Spaanderman, kinesitherapeut -, docent Hogeschool Avans (NL)
Charlotte Cottry, kinesitherapeute
Leentje Emmaneel, kinesitherapeute
Martine Van den Eynde, thuisverpleegkunde
Dr. Hilde Van Steenkiste, huisarts
Dr. Francois Hardeman, orthopedisch chirurg - Jan Yperman ziekenhuis
Leen Van Biesen, klinisch psycholoog - psychotherapeute
Dr. Jean-Luc Vanderlinden, huisarts
Rudy Maerien, kinesitherapeut
Karen Bertens, verpleegkundige
Dr. Lutgart Slock, huisarts
Dr. Leen Cardon, anesthesist-jurist-gerechtsdeskundige
Dr. Els Janssens, neurologe - Doornik
Mia De Maere, tandarts
Henriette Hartenhof, zelfstandig thuisverpleegkundige

Alex De Kerf, kinesitherapie - manueel therapeut
Inge Lambrechts, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Sigrid Dehandschutter, logopediste
Nicolas Haegeman, kinesitherapeut - manueel therapeut
Dr. Kirsten Mintjens, kinder- en jeugdpsychiater
Nele Vos, kinesitherapeute
Niels Verheyen, kinesitherapeut
Gaël Van Hyfte, kinesitherapeute
Goedele Cool , kinesitherapeute
Dr. Vanessa Lemaire, kinder- en jeugdpsychiater
Mark Benats, kinesitherapeut
Karen Leper, kinesitherapeute
Freke Peeters, kinesitherapeute
Isabelle Willems, kinesitherapeute
Dr. Lien Eeckhaut, huisarts
Rik Hellemans, kinesitherapeut
Juanita Balanck, kinesitherapeute
Wendy Bossijns, verpleegkundige woonzorgcentrum - Grobbendonk
Klaas Elsen, kinesitherapeut
Marlene Stone, psychologe

Martine Van den Eynde, thuisverpleegkunde
Dr. Hilde Van Steenkiste, huisarts
Dr. Francois Hardeman, orthopedisch chirurg - Jan Yperman ziekenhuis
Leen Van Biesen, klinisch psycholoog - psychotherapeute
Dr. Jean-Luc Vanderlinden, huisarts
Rudy Maerien, kinesitherapeut
Karen Bertens, verpleegkundige
Dr. Lutgart Slock, huisarts
Dr. Leen Cardon, anesthesist-jurist-gerechtsdeskundige
Veronique Claessens, kinesitherapeute
Sophie Lux, kinesitherapeute
Jan Deprez, hoofdverpleegkundige
Christof Simon, kinesitherapeut
Jorinde Gits, kinesitherapeute - manueel therapeute
Johan Lelie, kinesitherapeut
Apr. Katrien Verstraeten, apotheker
Bart Van Gotha, klinisch psycholoog
Lincy Matthys, kinesitherapeut
Vasco Goos, tandarts
Tine De Wachter, kinesitherapeute

Apr. Muriel Vermeersch, apotheker
Erika Bollaert, kinesitherapeute
Apr. Marc Vanvelk, apotheker
Rebecca Bossaer, verpleegkundige Intensieve Zorgen UZ - Gent
Eveline Van Bortel, kinesitherapeut - manueel therapeut
Gwenaël Luypaert, kinesitherapeute
Ine Palmen, kinesitherapeute
Leen Gansbeke, klinisch psycholoog
Gaël Van Hyfte, kinesitherapeut
Dr. Michèle Timmermans, psychiater
Sofie Mollekens, kinesitherapeute
Dr. Kris Massant, psychiater
Maxime Tuerlinckx, kinesitherapeut
Marijke Hapers, verpleegkundige
Ina Willemyns, kinesitherapeut Universitair Ziekenhuis afdeling geriatrie en materniteit
Sophie De Geyter, kinesitherapeute
Benjamin D'Hondt, verpleegkundige ouderenzorg
Sophie Vervullens, kinesitherapeute
Judith Van de Gracht, kinesitherapeute
Dimitri Audenaert, kinesitherapeut

Mieke Oostvogels, kinesitherapeute
Tim Schepers, kinesitherapeut
Sonia Delen, verpleegkundige
Dr. Jutta Helmer, huisarts
Dr. Karel Vandersteen, psychiater
Stefanie Loobuyck, kinesitherapeut
Jari Verstraeten, tandarts
Alexander Raedt, kinesitherapeut
Karen Lipkens, kinesitherapeute
Dr. Adinda Samoy, fysische geneeskunde en revalidatie
Diane Gennez, psychologe
Ellen Vande Vyver, kinesitherapeute
Paul Vandoorne, forensisch psycholoog-psychotherapeut
Bart Moreels, kinesitherapeut
Guillaume Watelet, kinesitherapeute
Nanou Sanctobin, kinesitherapeut
Eva Van Der Haegen, kinesitherapeut
Katrien Essers, kinesitherapeute
Decroock Valerie, zelfstandig kinesitherapeute
Evelien Nieste, kinesitherapeut

Liesl Heyns, kinesitherapeute
Amaryllis Janzing, psycholoog
Lennert De Witte, kinesitherapeut - manueel therapeut
Marthe Van Dingenen, kinesitherapeute
Sam Gerinckx, pediatrische verpleegkundige
Dries Van Biesen, sportkinesitherapeut- manueel therapeut
Jan Eeckhout, kinesitherapeut
Petra Van Eycken, psycholoog-psychotherapeut
Sara Goetschalckx, verpleegkundige oftalmologie
Marian Van Doninck, kinesitherapeute
Richard van Egdom, socioloog-psychotherapeut, resident Stiltehuis Pyreneeën
Dr. Erika Van Nuffel, huisarts
Marleen Verschroeven, diëtiste
Dr. Wouter Vanlouwe, dierenarts
Jan Verbeeren, socioloog - methodoloog
Dr Daniëlle van de Merwe, kinder- en jeugdpsychiater
drs. Alexander Vogel, psycholoog
Gertie Heynderickx, manueel therapeute - kinesitherapeute
Ludovic Smet, kinesitherapeut
Dr.Johanna Dossche, huisarts

Hilde Meulemans, kinesitherapeut
Dr. Joost De Vriese, huisarts
Wencke Wellens, psycholoog
Karolien Van den Bossche, kinesitherapeute
Tamara Schleepen, ontwikkelingspsychologie
David Claes, zelfstandige thuisverpleegkundige
Kristien Spooren, medisch antropoloog
Dr. Annick Pieters, anesthesist
Ellen Van Deuren, verpleegkundige
Patrick Foré, ergotherapeut
Loes Vandeputte, medische beeldvorming
Laurien Henau, kinesitherapeute
Annelies Bruggeman, verpleegkundige intensieve zorgen UZ Gent
Dr. Kerschaever Ivan, algemene heelkunde RZ - Tienen
Dr. Ying Xing, psychiater i.o, GGZ Breburg
An De Coninck, kinesitherapeute
dr. Eva Sonck, Bio-ingenieur, diergeneeskundige wetenschappen - domein immunologie
Willem Delrue, voormalig IC-verpleegkundige
Dr. Miriam Van Mechelen, dierenarts
Liesbeth Henselmans, verpleegkundige

Melissa Gallé, vroedvrouw - ZNA Middelheim
Veerle Schepers, kinesitherapeute
Michelle Maeremans, psychiatrisch verpleegkundige
Vicky Vantomme, diëtiste
Mieke Houthaeve, verpleegkunidge op rust
drs. Tamara Schleepen, ontwikkelingspsychologe
Lutgard Vets, kinesitherapeute
Gert Goossens, kinesitherapeut
Apr. Karin Lampaert, apotheker
Céline Vandendriessche, verpleegkundige
Romina Rys, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Dr. Filiep Pieret, acute geneeskunde
Dr. Lise Cornelis, huisarts
Dr. Coremans Geert, urgentie-arts
Hannelore Flamée, verpleegkundige
Dr. Tamara Vandersmissen, dierenarts
Dr. Nora Van Elst, dierenarts
Charlotte Cloetens, kinesitherapeute
Dr. Jan Piryns, huisarts - CRA
Sigrid Van Elst, verpleegkundige

Cynthia Saelens- kinesitherapeute
Steven Teunen, MSc. verpleegkundig specialist acute zorg & onderwijskundige
Dr. Melissa Ooms, aso heelkunde
Gamze Meseli, verpleegkundige
Lieve Terryn, orthopedagoge-psychotherapeute
Sarah Couvreur, verpleegkunidge
Riet Trippas, verpleegkundige op rust
Dr. D'Haene Alix, arts
Marijke Merckx, klinisch psycholoog
Elke Vanden Broeck, vroedvrouw
Handy Ong, kinesitherapeut
Dr. Kathleen Hunninck, kinderarts
Mathias Hillaert, verpleegkundige
Carla Van Vlierberghe, kinesitherapeut
Dr. Verbeurgt Christophe, NKO-arts
Bea Coosemans, tandarts
Elke Huypens, kinesitherapeute
Linsey Tiri, pedagoog
Veerle Vynckier, kinesitherapeute
Dr. Wouter Van den Broecke, orthopedie

Vervolg

Dr. Pierre Vander Borght, urgentiearts - orthopedisch chirurg - ZNA - Jan Palfijn
Dr. Coralie Braet, huisarts
Anke Bakker, verpleegkundige
Linda Debaut, geriartrisch verpleegkundige
Dr. Ilse Van Den Heuvel, psychiater
Florence Boone, arbeidspsycholoog - preventieadviseur psychosociale aspecten
Apr. Klin. Biol. Mathieu Cauchie, klinisch bioloog - microbioloog
Dr. Julie Jacobs, klinisch bioloog
Annelies Van Tieghem, klinisch psycholoog
Caroline Vandeputte, spoedverpleegkundige
Liesje Pauli, orthopedagoog op rust
Thaisa Goethals, verpleegkundige
Dr. Ruyssen - aso algemene heelkunde
Dr. Xavier Martens, huisarts
Sara Deronge, zelfstandig kinesitherapeute - specialisatie neurologie
Ruth Kaesteker, psycholoog-psychotherapeut
Philine De Rijcke, psychiatrisch verpleegkundige
Rudi Vrancken, verpleegkundige CCU/ITE - UZ Leuven
Lutje Van Boxelaer, diëtiste
Vicky Van Droogenbroeck, kinesitherapeut

Dr. Jan Devriendt, huisarts - bedrijfsarts
Dr. Ir. Eline D’Haene, doctor in de socio-economie
Isabelle Leirs, klinisch psycholoog
Dr. Joeri Van Eester, anesthesist AZ Blasius - Dendermonde
Dr. Ariane Meersschaert, dierenarts
Dr. Linda Ticket, radiologie
Dr. Bernard Joos, huisarts
Liesbeth Willems, verpleegkundige - UZ Leuven
Carine Gilmont, zorgkundige
Dr. Arthur Dauwe, psychiater
Dr. Rudi Campo, gynaecoloog, Life Expert Centre - Leuven
Leen Deneckere, kinesitherapeute
Annemie Lauwers, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Helga Willekens, verpleegkundige zorgcoördinator
Elly Cox, diëtiste
Sofie Vanderhaeghe, pedagoge - psychotherapeut
Philippe Grisar, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Brigitte Flamant, verpleegkundige
Ir. Ruth Oorts, bio-ingenieur
Dr. Johan Leemans, huisarts

Marieke Vermeersch, verpleegkundig docent
Karel Kinoli, kinesitherapeut
Ria Van Gerven, verpleegkundige op rust
Ariane Verzwalm, verpleegkundige
Apr. An Martens, apotheker - Ziekenhuis Oost-Limburg 
Dr. Johan Docx, huisarts
Christiane Mispelaere, vroedvrouw
Dr. Muls Ludo, dierenarts
Dr. Wouter Vervecken, biotechnoloog
Apr. Eddie Van Eeckhoven, apotheker
Elke Ponsaerts, verpleegkundige
Sven Linsen, kinesitherapeut
Magali Nys, verpleegkundige
Ellen Devos, biomedische wetenschappen
Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog - AZ Klina
dr. Vicky Van Sandt, biomedisch expert transplantatie en transfusie immunologie Marjan Timmermans, psychologe
Apr. Luc Kleynjans, apotheker
Dr. Tine Sabbe, psychiater
Hilde Berghs, ergotherapeute

Kris De Smaele, verpleegkundige
Dr. Marie-Gabrielle Cuvelier, huisarts
Rudy Schoofs, pediatrisch kinesitherapeut
Luana Colantoni, thuisverpleegkundige
Dr. Eva De Waele, huisarts
Marielle Alewaters, tandarts - orthodontie
Apr. Tom De Vriendt, apotheker
Regine Tierens, verpleegkundige
Bert Cools, verpleegkundige
Pascale Roelandts, klinisch psycholoog
Veerle Duchateau, dierenarts
Griet Peetermans, kinesitherapeut - psychomotorisch therapeut
Apr. Lore Verhasselt, apotheker
Dr. Julie Biot, huisarts
Karen De Meulenaere, verpleegkundige
Dr. Koen Eeckhout, huisarts
Dr. Stephanie Biot, huisarts
Dr. Bertie Zoete, huisarts
Marieke Lampaert, zorgkundige
Riet Sniekers, Pediatrisch verpleegkundige, St Nikolaus Hospital - Eupen

Torsten Wiedemann, Geograaf/wetenschappelijk medewerker - UGent
Jaak J. Peeters, psycholoog
Dr. Jacques Leirens, voormalig NKO-arts
Dr. Johan Vanmarcke, dierenarts op rust
Drs. M. Franke, wetenschapsfilosofie - Universiteit van Amsterdam
Muriel Thys, kinesitherapeute
Olivier Schuerman, kinesitherapeut
ir. Chris Vandenberghe, burgerlijk biomedisch ingenieur
Hilde Ceyssens, vroedvrouw
Frank Stallaert, verpleegkundige
Hilde Pieters, verpleegkundige
Apr. Mireille Martens , apotheker
Lien Jordens, klinisch psycholoog
Kristel Van Lent, ergotherapeut
Ode Van Ussel, kinesitherapeut
Annemie Bruyninckx, sociologe
Katrien Van Bouwel, verpleegkundige
Dr. Astrid Mulkers, aso gynaecologie-verloskunde
Dr. Brigitte De Geyter, luchtvaartgeneeskunde - algemene geneeskunde
Mieke De Pril, verpleegkundig specialist

Dr. Vincent Pruniau, doctor in de biomedische wetenschappen
Dr. Peter Wollaert, huisarts
Annelies Ronsse, tandarts
Kristof Clermput, zelfstandig verpleegkundige
Lieve Stevens, zelfstandig vroedvrouw
Dr. Wouter De Riek, dierenarts
Ellen Moons, zelfstandig thuisverpleegkundige
Mario Willaert, verpleegkundige
Petra Heye, verpleegkundige
Greet Vermeulen, verpleegkundige
Joris Peeters, tandarts
An Goderis, orthopedagogie
Walter Bruggeman, verpleegkundige op rust
Véronique Traen, psychiatrisch verpleegkundige
Verbrugge Ruth, epidemiologe - biostatistiek
Dr. Gilbert Brisaert, huisarts
dr. Melanie Pfeffer, tandarts
Liesbeth Prud’homme, biomedicus
Mieke Fraussen, verpleegkundige 
Myriam Messa, verpleegkundige

Fons Vanderleyden, verpleegkundige
Annemie Vanneste, psychologe
Martijn du Pre, verpleegkundige
Dr. Marc Van der Schueren, anesthesist en intensivist op rust
An Van Iseghem, verpleegkundige
Chantal De Tollenaere, klinisch psycholoog
Ir.Frank Konings, bio-ingenieur
Christel Detollenaere, verpleegkundige
Kristof Cleemput, zelfstandig verpleegkundige
Marlene Germis, orthopedagoge
Eva Pellegrims, vroedvrouw
Drs. L.W. Promes, chemisch bioloog
Godelieve Spooren, verpleegkundige
Katia Wilboorts, zelfstandige vroedvrouw, lactatiekundige PG en IBCLC
Dr. ir. Nathalie Symens, bio-ingenieur - doctor in de farmaceutische wetenschappen
Jean Verstraete, klinisch orthopedagoog - psychotherapeut
Dr. Sophie Jacquet, huisarts
Dr. Juan Toussaint, assistent orthopedie
Ann Desair, ergotherapeute
Dr. Gert Schuitemaker, apotheker - gepromoveerd in de geneeskunde (NL)

Paul Souveryns, kinesitherapeut
Francine vander Linden, maatschappelijk werker op rust - UGent
Marie Louise Kelchtermans, tandarts
Apr. Annie-Jeanne Faut, apotheker
Dr. Paul Braat, internist/longarts in ruste Academisch Medisch Centrum Amsterdam (NL)
Maya van Zelst, klinisch psychologe - psychotherapeute
Dr. Clo Cornelissen, huisarts
Sophie Houtman, vroedvrouw en verpleegkundige
Dr. Willy Lichtert, huisarts
Dr. Luc Renson, orthopedisch chirurg
Aisha Harmsen, optometrist
Yonnie Sigiez, tandarts
Tilly Jardin, kinesitherapeute
Moniek Clowting, ambulant verpleegkundige thuiszorg
Dr. Eric Tubbax , huisarts - Tongeren
Indie Van Herzeele, sociaal assistent en orthopedadoog
Alexander Speybrouck, kinesitherapeut
Dr. Luc Foucart, huisarts 

Karine De Smet, kinesitherapeut
Sabrina Daenen, ergotherapeut
Nicky Demoitié, verpleegkundige
Barbara Vermoortele, klinisch psycholoog, psycho-pedagogisch consulente bij CLB Patricia Proot, psychologe
Jorn Jehaes, klinisch orthopedagoog
Peter De Gendt, tandarts
Anja Baele, klinisch psychologe
Jos Mellebeek, kinesitherapeut
Dr. Paul Dereere, huisarts
Dr Fabrice Dubrulle, plastisch chirurg
Dr. J. Callaert, vaatchirurg
Guanito Deruytter, psychiatrisch verpleegkundige
Hilde Gielkens, ergotherapeute
Dr Annick Vlassenrood, neonatoloog
Chris De Buyser, verpleegkunde
Kurt Lipkens, kinesitherapeut
Dr. Chinitor Ewald, huisarts
Apr. Dominique Baudoux, apotheker
Ilse De Wulf, pedagoog

Sabine Schoonbrood, tandarts
Apr. An Schepens, apotheker
Ilse Nassen, orthopedagoge en docent
Katrin Verdurme, kinesitherapeute
Drs. HJ de Ruiter, apotheker (NL)
Dr. Günther Schrader, spoedarts - AZ Delta
Anja van de Kerkhof, verpleegkundige (NL)
Maartje Verschelden, klinisch psycholoog - relatie- en gezinstherapeut
Dr. Johan Denis, huisarts
Dr. Caroline Marcerou, dierenarts
Oliver Dussin, kinesitherapeut
An Guillemont, verpleegkundige
Drs. LMH Wolbert, huisarts - Leeuwarden - Friesland (NL)
Edine Barbier, kinesitherapeut
Bram Brasseur, pedagoog
Axelle Delobelle, kinesitherapeute
Dr. Cécile Drossart, huisarts
Mathias Thoelen, kinesitherapeut
Dr. Peter Wollaert, huisarts
Dirk Jarvis, kinesitherapeut- manueel therapeut

Apr. Tomislav Grujic, apotheker
Danny November, kinesitherapeut
Marielle van Schoonhoven, zorgcoördinator gehandicaptenzorg
Dr. Inge Van Delm, orthopedisch chirurg - AZ Diest
Jasmien Verhulst, kinesitherapeute
Kathleen Engelen, kinesitherapeute
Christine Godefroid, kinesitherapeute
Daphne Breedveldt, klinisch psychologe en psychotherapeute
Mathilde Naudts, kinesitherapeute
Dr. Katrien Jacobs, huisarts en arts in de jeugdgezondheidszorg
Evy Dejonghe, kinesitherapeute
Steven Eggermont, kinesitherapeut & manueel therapeut, Kine Zonnekeer
Drs. Carlien de Witt Hamer, filosoof
James Van Gemert, zelfstandig kinesitherapeut  - manueel therapeut
Marc Vanoverbeke, verpleegkundige
Drs. Guy Handoko, tandarts (NL)
Ruud Hendrikx (MSc.), fysicus - data wetenschapper
Jacqueline De Roeck, psychologe op rust
Maja Werquin, kinesitherapeute - manueel therapeute
dr. Hans Strauven, fysicus

Sigrid Ruttyn, kinesitherapeut
Sanne Tollebeek - klinisch psycholoog - UPC Duffel en Kinepraktijk Joris Van Baelen
Dr. Yvan Deckers, reumatoloog
Hannah van Slooten, vroedvrouw
Sasja van der Zanden, zelfstandig verzorgende - thuiszorg (NL)
Hilde Ramboer, ergotherapeute
Eddy Willems, kinesitherapeut
Dr. Gaethan Maes, assistent fysische geneeskunde en revalidatie
Leen Leconte, klinisch psycholoog
Dr. Björn K. Mulder,  orthopedische geneeskunde (NL)
Dr. Deruyttere Michel, inwendige ziekten - op rust
Kris Feys, kinesitherapeute
Lieve Corbeels, orthopedagoog
Dr. Recai Ates, neurochirurg
Jorn Bastiaens, kinesitherapeut
José Vos, verpleegkundige
Dr. Apr. Bert Thys, apotheker
Apr. Katrien Berckmoes, apotheker
Dr. Rita Dousselaere, huisarts 
Leo Derks, verpleegkundige op rust (NL)

Trystan Loyson, podoloog
Dr. Loïc Cuigniez, fysische geneeskunde & revalidatie - UGent
Jan De Veylder, zorgmanager
Dr. Frank Maes psychiatrie AZ St.Maarten - Mechelen
dr. Caroline Vandermeeren, biochemie en biotechnologie
Antoinette Pollaert, verpleegkundige ouderenzorg
Dr. Caers Gabrielle, NKO-arts
drs. E.B. van Veen, huisarts (NL)
Kathleen Hermans hoofdlaborant-kwaliteitsverantwoordelijke Klinisch Labo Rigo - Genk
Luc Wilboorts, kinesitherapeut
Apr. Bouria Annes, apotheker
dr. Nina Wauters, PhD biologe
Dr. Serge Bervoets, oftalmoloog
Dr. Marie-Ann Courvreur, huisarts
Dr. Anne Festeraerts, huisarts
Everd Van Soom, psycholoog
Marjan Claes, tandarts
Hilde Severens, kinesitherapeute
Ilse Mees, kinesitherapeute
Rik Claes, tandarts en CEO

Dr. E.A.B. Pos, huisarts (NL)
Nadia Hallet, vroedvrouw
Dr. Jo Bogaerts, huisarts
Helga Schroyens, verpleegkundige 
Hilde Van Camp, psychiatrisch verpleegkundige
Dr. Naitmazi Djilalli, chirurg
Dr. Ann Vanden Borre - arbeidsarts
Dr. Filip Nuyttens, huisarts
Dries Kennes, bio-ingenieur
Apr. Gertjan Rotthier, apotheker
Chantal De Tollenaere, klinisch psycholoog
Jordi Troonbeeckx, bioloog
Gilberte Demol, tandarts
Dr. LE Hoorntje, MD, PhD (NL)
Dr. Luc Van Houdt, specialist ouderengeneeskunde Middelburg - (NL) Stichting Voor Regionale Zorgverlening
Ing. A. Boon BA MA MSc (NL)
Dr. Kaat Peerenboom, arts
Greet Van den Abbeele, verpleegkundige
Johan Decorte, verpleegkundige op rust - AZ St-Jan Brugge

Dr. Belpeer Beda , huisarts
Sabine Van Daele, vroedvrouw - verpleegkundige AZ Jan Palfijn - Gent
Dr. Karolien Vanwijmelbeke, huisarts
Drs. Erik-Jan Muts, tandarts (NL)
Dr.Wollaert Peter, huisarts
Dorien van Beusekom, psychoterapeute (NL)
Dr. Lennert Van Putte, Arts in opleiding plastische heelkunde
Drs Ans Peetersn, Weem (NL)
Dr. De Paepe Linda, huisarts op rust
dr. Nina Wauters, PhD in environmental ecology
dr. Kaarle Parikka, PhD in microbiology
Servais Leon, psycholoog
Dr.Jim Cortvriend, uroloog
Dr. Heidi Kesteloot, huisarts
Kathleen Mestdagh, kinesitherapeut
Toon Schildermans, kinesitherapeut
Leen Bridts, kinesitherapeut
Leen Verduyckt, Verpleegkundige IZ en student master verpleegkunde - UGent
Geert Alders, kinesitherapeut

Bart Detavernier, kinesitherapeut
Ir. Rik Bressers, chemicus
Alain Vancleef, kinesitherapeut
Veerle Schepers, kinesitherapeute
Nele Corthouts, kinesitherapeut
Dr. Patrick Yde, orthopedisch chirurg
Dr. Bünyamin Duran, Huisarts in opleiding - VUB
Ages Boedt, klinisch psychologe - psychotherapeute
Dr. Annelies Maes, Geneesheer-specialist radiotherapie-oncologie
Nathalie Janssen, tandarts
Dr. De Buck Joke, anesthesist-algoloog
Dr. Marguerite Faure, radiologe
Ir. Eric Van Essche, bio-ingenieur
Joeri Zuidema, Verpleegkundige Ouderenzorg (NL)
Ilse De Vis, psychologisch consulent
Dr. Guy R Fournier, huisarts
Dr. Christian Wolf, arts-farmacoloog, Ukkel
Dr. Soeresh Somer, cardioloog (NL)
Dr. F.H. von Meijenfeldt, Specialist Ouderengeneeskunde Middelburg (NL)
Julia Szerencsi, Klinisch psychologe-psychotherapeute
Dr. Walter Schollaert, dierenarts
van den Bleeken Vera, psychiatrisch verpleegkundige
Stephanie Ostermeier, verpleegkundige
Dr. Bas Kuijpers, Anesthesiologie - UZ Leuven
Jasper Van der Donck, kinesitherapeut